formumandme.com  
   การเลือกคู่ของเด็กวัยรุ่น  
การเลือกคู่ของเด็กวัยรุ่น


pic_no_606_womens_directory.jpg
กายและบทบาททางสังคมที่เขาได้รับในช่วงนี้ ความสนใจของวัยรุ่นแต่ละคนจะขึ้นอยู่กับ เพศ สติปัญญา สภาพแวดล้อม โอกาสในการเรียนรู้ ความสนใจของกลุ่มเพื่อน ความสนใจของครอบครัว ความสามารถที่มีมาแต่กำเนิด และองค์ประกอบอื่นๆอีกหลายอย่าง


เฮอร์ลอก (Hurlock, E.B.) ได้แบ่งความสนใจของวัยรุ่นออกได้ดังนี้ คือ


ความสนใจทางสังคม (social interests)
ความสนใจทางสังคมมักจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และบุคคลในสังคม เช่น งานเลี้ยงต่างๆและการพบปะสนทนากัน เด็กวัยนี้จะมีความสนใจในกิจกรรมทางสังคมทั้งที่เป็นกลุ่มใหญ่และในหมู่เพื่อนสนิท ซึ่งขึ้นอยู่กับความพอใจของเขาที่จะเลือกกิจกรรม และการมีโอกาสที่จะเข้าร่วมกิจกรรมได้

ในระยะวัยรุ่นตอนต้น เพศหญิงจะมีความสนใจในงานเลี้ยง และการพบปะ สนทนากันมากกว่าเพศชาย ทั้งนี้เพราะการเข้าสู่วัยรุ่นของเพศหญิงเร็วกว่าเพศชายประมาณ 1-2 ปี

การพบปะสนทนากันเป็นกลุ่มระหว่างเพื่อนสนิท เป็นกิจกรรมที่วัยรุ่นชอบทำ เรื่องที่เขาพูดคุยกันก็ขึ้นอยู่กับเพศ กล่าวคือ วัยรุ่นหญิงมักคุยเกี่ยวกับเรื่องงานเลี้ยง การมีนัดเพศตรงข้าม เรื่องตลกขบขัน หนังสือ ภาพยนตร์ ดนตรี กีฬา เรื่องของครูอาจารย์ และเพื่อนที่โรงเรียน

ส่วนวัยรุ่นชายจะชอบพูดคุยเรื่องกีฬา ภาพยนตร์ การมีนัดเพศตรงข้ามและเรื่องการเมือง นอกจากนี้ วัยรุ่นทั้งชายและหญิงยังให้ความสนใจในชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคลในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ถูกกดขี่จากสังคม หรือไม่ได้รับความยุติธรรม ซึ่งความสนใจเหล่านี้จะแสดงออกโดยการเข้าร่วมในกิจกรรมของ โรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ตลอดจนในที่ชุมชนที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้

ความสนใจส่วนบุคคล (Personal Interests) ซึ่งอาจแบ่งออกเป็นลักษณะต่างๆได้ดังนี้

ความสนใจการแต่งกาย
วัยรุ่นมีความเอาใจใส่เสื้อผ้า พิถีพิถันในการแต่งกาย ทรงผม พยายามดูแฟชั่นเพื่อให้ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับของเพื่อนฝูง โดยเฉพาะวัยรุ่นหญิงจะเห็นความสำคัญของการแต่งกายเป็นพิเศษ การแต่งกายที่เหมาะสมจะทำให้วัยรุ่นมีความมั่นใจในการปรากฏกายในงานสำคัญๆ วัยรุ่นมักคิดว่าเสื้อผ้าสวยงามเป็นสิ่งจำเป็น ทำให้เขามีความสุข เสื้อผ้าที่ผิดส่วนไม่เหมาะสมกับรูปร่างหรือล้าสมัย จะทำให้วัยรุ่นขาดความมั่นใจในการปรากฏตัวตามสถานที่ต่างๆ เขาจะเลือกเสื้อผ้าที่คิดว่าเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้ามมากกว่าเพศเดียวกัน และขณะเดียวกันก็พยายามแต่งกายให้เหมือนกับเพื่อนๆเพื่อให้กลุ่มเพื่อนยอมรับเขา

ความสนใจเรื่องสุขภาพ
วัยรุ่นจะสนใจและเอาใจใส่เกี่ยวกับเรื่องรูปร่าง สัดส่วน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่างรวดเร็ว เขาจะระมัดระวังในเรื่องการกิน การนอน ความสะอาดและการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ

ความสนใจเรื่องเพศ
วัยรุ่นจะสนใจเพศตรงข้าม จึงพยายามปรับปรุงตัวให้เข้ากับเพื่อนต่างเพศ การปฏิบัติต่อเพศตรงข้าม การเลือกเพื่อนต่างเพศ

วัยรุ่นจะแสวงหาความรู้และบทบาทเกี่ยวกับเพศจากแหล่งความรู้ต่างๆ เพราะความรู้เกี่ยวกับเพศเป็นสิ่งจำเป็น และสำคัญต่อการปรับตัวทางเพศ ก่อนที่เขาจะรับผิดชอบต่อชีวิตการมีครอบครัวในวัยผู้ใหญ่ แหล่งความรู้เรื่องเพศก็คือ พ่อแม่ ญาติพี่น้อง กลุ่มเพื่อน หนังสือ และสื่อมวลชนต่างๆ

สำหรับกิจกรรมทางเพศที่วัยรุ่นชอบกระทำ คือ การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง (Masterbation) คอนเจอร์ (Conger, 1973) ได้สรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า เด็กชายที่สำเร็จความใคร่ด้วยตนเองเมื่ออายุ 12 ปี มีประมาณ 21% อายุ 15 ปี มีประมาณ 82% และอายุ 20 ปี มีประมาณ 92%

สำหรับวัยรุ่นไทย ก็พบว่าทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิงต่างเคยสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง โดยเพศชายเคยทำมากกว่าเพศหญิง นักเรียนชายที่เรียนในโรงเรียนชายเคยทำจำนวนใกล้เคียงกับนักเรียนชายที่เรียนในโรงเรียนสหศึกษา และนักเรียนหญิงที่เรียนในโรงเรียนหญิงก็เคยทำจำนวนใกล้เคียงกับนักเรียนหญิงที่เรียนในโรงเรียนสหศึกษา นอกจากนี้ ยังพบความคิดเห็นเกี่ยวกับการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองของนักเรียนชายที่ใกล้เคียงกับนักเรียนหญิงก็คือ การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองเริ่มกระทำเพราะค้นพบด้วยตนเอง และมักจะทำในห้องน้ำหรือห้องส่วนตัวภายในบ้าน ขณะสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง จะนึกคิดจินตนาการถึงเรื่องการร่วมเพศ และหลังจากเสร็จแล้วจะชำระล้างอวัยวะเพศทันที โดยจะมีอาการทางร่างกายเป็นปกติหรืออ่อนเพลียเพียงเล็กน้อย

มีข้อสังเกตว่าในปัจจุบันวัยรุ่นที่มีการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองจะมีความวิตกกังวล ความขัดแย้งในใจ หรือความรู้สึกว่าตนกระทำผิดน้อยลงไปกว่าแต่ก่อน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวัยรุ่นมีความรู้ในเรื่องเพศดีขึ้น และข้อมูลต่างๆที่วัยรุ่นได้รับมานั้นมีเหตุผลมากขึ้นนั่นเอง
ที่มา : หนังสือจิตวิทยาวัยรุ่น โดย รศ.สุชา จันทน์เอม

29 สิงหาคม 2546
เวลา 00:02 น. [A-309]

เชิญแสดงความเห็นในประเด็นนี้ | อ่านบทความครั้งก่อน

bookmarkความเห็นของผู้อ่าน...   

[C-3564] ความเห็นของ: อรญา
เมื่อวันที่ : 27 ต.ค. 2553, 10:45 น.

ดิฉันเห็นด้วยเป็นอย่างมาก

f o r   m u m   a n d   m e
contact us : webmaster@formumandme.com