formumandme.com  
   โรคเบาหวานกับปัญหาทางเพศ  

pic_no_1620_icecr_00460_t.jpgโรคเบาหวานกับปัญหาทางเพศ

เราได้พูดกันไปแล้วถึงโรคหัวใจและความพิการกับเพศสัมพันธ์  แต่ยังมีโรคหรือสภาวะทางร่างกายอีกหลายอย่างที่ก่อให้เกิดปัญหาทางเพศได้  เช่น  โรคเบาหวาน  หรือโรคของต่อมไร้ท่ออื่นๆ การผ่าตัดบางอย่าง  เช่น  การผ่าตัดเต้านม  หรือผ่าตัดมดลูก  และโรคของระบบสืบพันธุ์ในฉบับนี้ดิฉันจะได้กล่าวถึงโรคเบาหวานค่ะ

เบาหวานเป็นมหันตภับที่คุกคามสมรรถภาพทางเพศของผู้ชาย

         เกือบ 200 ปีมาแล้วที่เราทราบว่าโรคเบาหวานมีความเกี่ยวข้องกับการหย่อนสมรรถภาพทางเพศของผู้ชาย  แต่อัตราจะสูงข้นตามอายุ  นั่นคือ  ถ้าผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานอายุเพียง 20-30 ปี  อัตราการเกิดโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศจะน้อยกว่าคนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป  ทั้งนี้อาจะเป็นเพราะเมื่ออายุมากขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดร่วมด้วย

         ส่วนใหญ่การหย่อนสมรรถภาพทางเพศจะเกิดก่อนการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานหลายปี  โดยเริ่มต้นจากการแข็งตัวขององคชาตลดลง  แต่คู่สมรสอาจไม่ได้สังเกต  เพราะการสอดใส่ยังพอทำได้  จนเริ่มเป็นที่สังเกตอาการที่องคชาตแข็งตัวน้อยลง  แข็งตัวได้สั้นลง  หรือไม่แข็งเป็นครั้งคราว  จะเกิดอยู่ราว 6-18 เดือน  หรือนานกว่านั้น  อาการของโรคเบาหวานจึงปรากฏ  ส่วนความสามารถในการมีความสุขสุดยอดหรือหลั่งน้ำกามมักไม่มีปัญหา

         อาการของโรคเบาหวานที่คุณๆ อาจสังเกตได้คือ  หิวบ่อย  กระหายน้ำ  ปัสสาวะบ่อย  คันตามตัว  และน้ำหนักลด
 สาเหตุที่โรคเบาหวานทำให้สมรรถภาพทางเพศเสื่อมลง  อาจเป็นผลมาจากความผิดปกติของระบบประสาท  ตามปกติโรคเบาหวานหรือสภาวะน้ำตาลในเลือกสูงจะทำให้เกิดการทำลายระบบประสาททั่วร่างกายแต่ด้วยกลไกใดยังไม่ทราบแน่ชัด  จากการตรวจเส้นใยประสาทอัตโนมัติในท่อซึ่งเป็นแกนขององคชาต (corpora  carvernosar)  ของคนที่เป็นโรคเบาหวานร่วมกับการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ  พบความผิดปกติในโครงสร้าของเส้นใยประสาท  ยิ่งกว่านั้นยังพบว่าคนเหล่านี้มีความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะด้วย  ทั้งนี้เนื่องจากปลายประสาทที่มาควบคุมการทำงานของกระเพาะปัสสาวะบกพร่องเกือบทุกคน  แต่คนที่เป็นโรคเบาหวานโดยไม่มีปัญหาทางเพศมีความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะน้อยมาก  การศึกษาเกือบทั้งหมดสรุปว่า  ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีการหย่อนสมรรถภาพทางเพศมีความบกพร่องของปลายประสาทมากกว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานโดยที่ไม่มีปัญหาทางเพศเมื่อเทียบระหว่างคนที่มีอานุเท่าๆ กัน

         ผู้ป่วยโรคเบาหวานบางคนจะมีการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือด  ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก  หรือหลอดเลือดฝอย  โดยผนังของหลอดเลือดฝอยจะหนาขึ้น  ทำให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ได้น้อยลง  จึงเกิดปัญหาแทรกซ้อนที่จอประสาทตา  ไต  และการแข็งตัวขององคชาต  ในรายที่มีการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดขนาดใหญ่ร่วมด้วยปัญหาการแข็งตัวขององคชาตจะยิ่งรุนแรงขึ้น

โรคเบาหวานอาจมีผลต่อการหลั่งน้ำกามด้วย

         ผู้ป่วยโรคเบาหวานจำนวนน้อย (1-2 เปอร์เซ็นต์)  อาจเกิดปัญหาน้ำกามย้อนกลับเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะเมื่อมีความสุขสุดยอดทางเพศ  ทั้งนี้เพราะระบบประสาทอัตโนมัติซึ่งควบคุมที่บริเวณคอของกระเพาะปัสสาวะทำงานบกพร่องไป  ตามปกติขณะที่ผู้ชายมีความสุขสุดยอด  คอของกระเพาะปัสสาวะจะปิด  ทำให้ท่อปัสสาวะหรือท่อน้ำกามส่วนต้นซึ่งอยู่ติดกับต่อลูกหมากมีความดันสูง  น้ำกามจึงเคลื่อนที่ออกมาที่ส่วนปลายของท่อปัสสาวะหรือท่อน้ำกาม  และหลั่งออกมาภายนอกได้ง่าย  เราเรียกกระบวนการนี้ว่าการหลั่งน้ำกาม

         ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีปัญหาน้ำกามย้อนกลับ  อาจมีปรือไม่มีปัญหาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศก็ได้  แต่อย่างไรก็ดี  ถ้าเขาไม่มีอาการหย่อนสมรรถภาพในช่วงนี้เขาก็มักจะมีในอนาคต  ถ้าไม่ได้รับการรักษาโรคเบาหวาน

         ผู้ชายที่มีปัญหาน้ำกามย้อนกลับยังคงมีความสุขสุดยอดได้  แต่ความรู้สึกอาจเปลี่ยนไปบ้าง  เพราะความรู้สึกที่เกิดจากการเคลื่อนของน้ำกามผ่านท่อปัสสาวะจะขาดหายไป  แต่การรัดตัวเป็นจังหวะของต่อมลูกหมากและถุงผลิตน้ำหล่อเลี้ยงอสุจิ (seminal  vesicles)  ยังคงเป็นไปตามปกติ

โรคเบาหวานมีผลต่อความสุขสุดยอดของผู้หญิง

         โรคเบาหวานทำให้ผู้หญิงเสียควาสามารถในการมีความสุขสุดยอดจากการร่วมเพศ  ทั้งที่เคยมีความสุขได้มาก่อน
 การสูญเสียความสามารถในการมีความสุขสุดยอดดังกล่าวจะเกิดขึ้นช้าๆ  แต่มากขึ้นเรื่อยๆ  โดยใช้เวล่มากกว่า 6 เดือนถึง 1 ปี  แต่เกือบทั้งหมดจะเกิดปัญหาภายในเวลาประมาณ 4-8 ปี  หลังจากได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานแล้ว  ปัญหาทางเพศเริ่มต้นจากความบ่อยของออร์กัสซัมลดลง  และความรุนแรงของออร์กัสซัมก็อาจลดลงด้วย  แม้ความสนใจทางเพศของผู้หยฺงเหล่านี้จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง  แต่พวกเธอก็มักต้องอาศัยการกระตุ้นอารมณ์เพศนานกว่าปกติ  ไม่ว่าจะโดยวิธีช่วยตัวเองหรือจากการร่วมเพศ

         สำหรับกลไกการเกิดปัญหาทางเพศก็คล้ายกับผู้ชาย  คือมีการเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทหรือหลอดเลือดเล็กๆ ที่อวัยวะเพศ  หรือทั้งสองอย่างจากการเป็นโรคเบาหวาน  ความบกพร่องของระบบประสาทดังกล่าวมีผลทำให้การตอบสนองทางเพศช้าลงโดยที่ความสามารถในการมีความสุขสุดยอดอาจปกติ  ดังนั้นจึงพบว่าการกระตุ้นอวัยวะเพศด้วยเครื่องมือสั่นสะเทือน (vibrator)  ช่วยให้ผู้หญิงที่มีปัญหาเล่านี้ถึงจุดสุดยอดได้

         สาเหตุอีกประการหนึ่งที่อาจเกี่ยวข้องกับการไม่บรรลุความสุขสุดยอดของผู้หญิงที่เป็น โรคเบาหวานคือ  การติดเชื้อบริเวณช่องคลอดหรือทางเดินปัสสาวะ  เช่น  การติดเชื้อราที่ช่องคลอด  หรือท่อปัสสาวะอักเสบกรณีแรกมักทำให้ช่องคลอดบวม  เจ็บ  ค้น  ตกขาวมีกลิ่น  และช่องคลอดแห้ง  ส่วนกรณีหลังทำให้ปัสสาวะแสบขัด  กะปริดกะปรอย  ปวดบ่อยเหมือนถ่ายไม่สุด  และอาจเป็นไข้

ปัญหาทางเพศกับการเป็นโรคเบาหวานอาจไม่เกี่ยวข้องกัน

         อาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศของผู้ชาย  หรือการไม่บรรลุความสุขสุดยอดจากการร่วมเพศของผู้หญิงที่เป็นโรคเบาหวานอาจไม่ได้เกิดจากโรคที่เป้นเสมอไป  ทั้งนี้เพราะคนที่เป็ฯโรคเบาหวานโดยทั่วไปมักมีความตึงเครียด  วิตกกังวล  หรือซึมเศร้า  จากการเจ็บป่วยด้วยโรคดังกล่าว  นอกจากนั้นยังมีปัจจัยอื่นที่อาจเป็นสาเหตุของปัญหาทางเพศ  เช่น  ยาที่ใช้รักษาโรคเบาหวานหรือยาที่รักษาอารมณ์ซึมเศร้า  เป็นต้น

         อย่างไรก็ดี  พึงระลึกเสมอว่าปัญหาทางเพศอาจเกิดจากปัจจัยหลายอย่างร่วมกันทั้งจากโรคเบาหวานเอง  ปัญหาทางอารมณ์ที่เกิดร่วมด้วย  ตลอดจนยาที่ใช้รักษาโรคที่กำลังเผชิญอยู่  ดังนั้นการรักษาเพียงสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งจึงอาจไม่ได้ผลเท่าที่ควร

         มนุษย์มีทั้งร่างกายและจิตใจ  อีกทั้งสองส่วนนี้ยังมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์กันอย่างลึกวึ้ง  จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้เป็นโรคทางกายมักมีปัญหาทางจิตใจร่วมด้วย  หรือคนที่ป่วยทางจิตก็มักมีปัญหาทางกายเกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน

         ดังนั้นการประเมินสถานกรณ์ทางสุขภาพจึงไม่อาจแยกสองส่วนนี้ออกจากกันหรือดูแลรักษาเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งด้  เพราะนั่นคือความล้มเหลวตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้นทีเดียว

.........................................................................................................................................

ขอขอบคุณที่มาบทความ  : นิตยสารแพรว

30 มีนาคม 2549
เวลา 07:27 น. [A-963]

เชิญแสดงความเห็นในประเด็นนี้ | อ่านบทความครั้งก่อน

bookmarkความเห็นของผู้อ่าน...   

[C-1287] ความเห็นของ: DAK PUKAK
เมื่อวันที่ : 02 เม.ย. 2549, 23:25 น.NASONGSANG JANG

[C-1286] ความเห็นของ:
เมื่อวันที่ : 02 เม.ย. 2549, 23:18 น.

f o r   m u m   a n d   m e
contact us : webmaster@formumandme.com